Back to all legal agreements

GPEL User Agreement - Dutch

Last updated: February 13, 2023


Welkom bij Gemini!
Welkom! Dank u voor uw bezoek aan Gemini.
Deze gebruikersovereenkomst (“Gebruikersovereenkomst”) is een contract tussen u en Gemini Payments Europe Limited (bedrijfsnummer 669681), een besloten vennootschap opgericht in Ierland met als statutaire zetel 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 (het “Bedrijf” of “Gemini”) en is van toepassing op uw gebruik van de e-geldrekening en gerelateerde betalingsdiensten van Gemini zoals uiteengezet in deze Gebruikersovereenkomst.
Voordat u zichzelf inschrijft voor een e-geldrekening bij het Bedrijf om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze diensten, moet u alle voorwaarden vervat in deze Gebruikersovereenkomst en in ons Privacybeleid lezen, ermee akkoord gaan en aanvaarden. Daarom moet u deze Gebruikersovereenkomst zorgvuldig lezen en ervoor zorgen dat u de voorwaarden daarin begrijpt. Als u enige voorwaarden in deze Gebruikersovereenkomst niet begrijpt, neem dan contact op met ons voordat u zichzelf inschrijft voor een e-geldrekening bij het Bedrijf om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze diensten.
Over ons
Gemini Payments Europe Limited, handelend onder de naam Gemini, wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland (”CB!”). Het Bedrijf is een e-geldinstelling die elektronisch geld uitgeeft en daaraan gerelateerde betalingsdiensten aanbiedt. Dit zijn gereguleerde activiteiten in Ierland. Het bedrijf is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland onder bedrijfsnummer C432664.
Voor meer informatie over de Central Bank of Ireland kunt u terecht op www.centralbank.ie en de registratie van Gemini Payments Europe Limited vindt u op registers.centralbank.ie.
Over Gemini Intergalactic Europe Limited
Gemini Intergalactic Europe Limited (bedrijfsnummer 698251), is een aan het Bedrijf gelieerde onderneming, die diensten aanbiedt op het gebied van uitwisseling en bewaarneming van crypto-activa. Dit zijn ongereguleerde activiteiten in Ierland. Gemini Intergalactic Europe Limited (“Gemini Intergalactic”) is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland onder bedrijfsnummer C453651 als aanbieder van diensten inzake virtuele activa en voldoet aan de Criminal Justice (Anti-Money Laundering And Counter-Terrorist Financing) Act 2010 (de Ierse Wet strafrechtspleging (inzake het witwassen van geld en terrorismefinanciering), zoals gewijzigd (de “Ierse AML/CTF-wetgeving”). Gemini Intergalactic is ook geregistreerd in bepaalde andere jurisdicties van de Europese Economische Ruimte (EER) en deze autoriteiten vindt u hier met koppelingen naar de betreffende landen van de EER. Als Gemini Intergalactic geregistreerd is in een land, wordt de registratie-autoriteit aangeduid in de koppeling voor het land.
De diensten voor uitwisseling, clearing en bewaring van crypto-activa die worden aangeboden door Gemini Intergalactic Europe Limited genieten niet dezelfde bescherming door regelgeving als de diensten die worden geleverd door het Bedrijf uit hoofde van deze Gebruikersovereenkomst. In het bijzonder kunt u niet terugvallen op de Financial Services and Pensions Ombudsman (ombudsman voor financiële diensten en pensioenen) in het geval van een klacht met betrekking tot Gemini Intergalactic Europe Limited. Zie ook ‘Aankopen van crypto-activa financieren’ voor aanvullende informatie. Diensten geleverd door Gemini Intergalactic Europe Limited vallen buiten deze Gebruikersovereenkomst en daarop zijn de voorwaarden van toepassing uiteen gezet in de aparte overeenkomst die u aangaat met Gemini Intergalactic Europe Limited.
Definities
Woorden die worden gebruikt in deze Gebruikersovereenkomst en met een hoofdletter beginnen hebben de volgende betekenis:
"Rekening" betekent de e-geldrekening die u opent bij ons via de Website en/of Mobiele Applicatie die door u wordt bediend en gebruikt in overeenstemming met deze Gebruikersovereenkomst.
"Saldo" betekent de waarde van gelden die beschikbaar zijn op uw Rekening voor gebruik conform deze Gebruikersovereenkomst.
"Werkdag" betekent iedere dag anders dan een zaterdag of zondag of een openbare feestdag in Ierland.
“CBI” betekent de Central Bank of Ireland met als adres New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3. Meer informatie over de CBI vindt u op de website van CBI, www.centralbank.ie.
“Crypto-activum” betekent een crypto-activum (ook wel genoemd "cryptovaluta," "virtuele valuta," "digitale valuta” of “virtueel handelsartikel"), zoals bitcoin of ether, dat een digitale weergave van waarde is gebaseerd op (of gebouwd bovenop) een cryptografisch protocol van een computernetwerk.
"Klantenondersteuning" betekent onze klantenservice, te bereiken op support@gemini.com.
"EER" is een afkorting van de Europese Economische Ruimte.
"Ombudsman voor financiële diensten en pensioenen" betekent de diensten geleverd door de Ierse Ombudsman voor financiële diensten en pensioenen. Meer informatie vindt u op www.fspo.ie en de ombudsman kan worden bereikt op het navolgende adres: Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2,D02 VH29, Ireland.
“Gemini” of “Bedrijf” betekent Gemini Payments Europe Limited (bedrijfsnummer 669681) met als statutaire zetel 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2.
“Mobiele Applicatie" betekent de applicatie voor mobiele apparaten van Gemini, die gratis kunnen worden gedownload vanuit de App Store van Apple en de Play Store van Google.
“Betalingsmethode" betekent bankoverschrijvings- en betalingsinstrumenten, inclusief, maar niet beperkt tot, creditcards en debetkaarten.
“Geldende Marktprijs” betekent de prijs van een Crypto-activum op basis van de volumegewogen gemiddelde prijs in US dollars over de laatste 24 uur berekend door Gemini Intergalactic Europe Limited om 16:00 uur Eastern Time Zone.
"Privacybeleid" betekent het beleid van Gemini inzake de verwerking van persoonsgegevens, beschikbaar op de Website en Mobiele Applicatie, zoals dit van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.
"Externe dienstaanbieder" (TPP, Third-Party Provider) betekent een passend bevoegde of geregistreerde rekeningsgegevensdienstaanbieder (AISP, account information service provider), betalingsinleidingdienstaanbieder (PISP, payment initiation service provider) of uitgever van op een kaart gebaseerd betalingsinstrument (CBPII, card-based payment instrument issuer) (zoals deze termen zijn gedefinieerd in de European Union (Payment Services) Regulations 2018 in Ierland, op basis van de Payment Services Directive van de EU.
“Gebruikersovereenkomst" betekent deze Gebruikersovereenkomst, gepubliceerd op de Website en Mobiele Applicatie, zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.
"Wij/we", "ons” en "onze" betekent Gemini.
"Website" betekent de website die beschikbaar is op www.gemini.com.
“Schriftelijke kennisgeving” betekent iedere kennisgeving via post of e-mail.
“U" en "uw" verwijzen naar u, de natuurlijke persoon in wiens naam de Rekening wordt geopend en onderhouden.
Communicatie
Deze Gebruikersovereenkomst wordt u verstrekt in het Engels en Nederlands. U komt overeen dat wij met u kunnen communiceren in het Engels of wanneer de toepasselijke wet dat vereist, in de taal van het land waarin u woont. Iedere vertaling van deze Overeenkomst of andere documenten wordt uitsluitend aangeboden om u ter wille te zijn, voor zover toegestaan door de toepasselijke wet. In het geval van eventuele inconsistenties, en altijd met inachtneming van de toepasselijke wet, prevaleert de Engelse versie van deze Overeenkomst of andere documenten en wordt/worden deze geïnterpreteerd volgens de Engelse taal.
Bewaar een kopie van deze Gebruikersovereenkomst voor uw administratie. U kunt op ieder moment een bijgewerkte kopie van deze Gebruikersovereenkomst vinden op de Website en Mobiele Applicatie. U kunt ons ook op ieder moment om een kopie van deze Gebruikersovereenkomst on pdf-indeling vragen door contact op te nemen met de afdeling Klantenondersteuning.
U kunt contact met ons opnemen via Klantenondersteuning.
Als wij contact met u opnemen met betrekking tot deze Gebruikersovereenkomst, uw Rekening of onze diensten, dan gebruiken wij de meest recente contactgegevens die u ons hebt verstrekt. Houd daarom uw persoonsgegevens actueel op uw Rekening.
Meestal nemen wij contact met u op via e-mail. Zorg daarom dat u altijd minimaal één geldig e-mailadres vermeldt in uw Rekeningprofiel. U moet ook regelmatig en vaak uw e-mail controleren. E-mails kunnen koppelingen bevatten voor verdere informatie over onze Website of Mobiele Applicatie.
Iedere mededeling of kennisgeving die per e-mail is verstuurd wordt geacht door u dezelfde dag te zijn ontvangen als deze mededeling of kennisgeving in uw IN-vak wordt ontvangen voor 16:30 uur op een Werkdag. Als deze mededeling of kennisgeving in uw IN-vak wordt ontvangen na 16:30 uur op een Werkdag of op enig ander moment, dan wordt de mededeling of kennisgeving geacht te zijn ontvangen op de volgende Werkdag.
Als wetgeving ons verplicht informatie te verschaffen over u op een duurzaam medium, dan sturen wij u een e-mail (met of zonder bijlage) of sturen u een kennisgeving waarin u verwezen wordt naar informatie op onze website en wel zodanig dat u in staat bent de informatie te verkrijgen in gedrukte vorm of een andere indeling die permanent door u kan worden bewaard om daar later op terug te kunnen vallen. We raden u aan kopieën te bewaren van alle mededelingen die wij versturen of beschikbaar maken voor u.
Voor het lezen van e-mails hebt u een computer nodig met e-mailsoftware die e-mails in HTML-indeling kan weergeven. We kunnen ook bijlagen sturen in PDF-indeling (Portable Document Format) en daarvoor hebt u Acrobat Reader van Adobe nodig. Deze software kan gratis worden gedownload van de website van Adobe.
Wij sturen u nooit e-mails met programmabestanden (.EXE) als bijlagen of met koppelingen naar dergelijke bestanden van uitvoerbare programma’s. Als u een e-mail met dergelijke bijlagen ontvangt, dan moet u dit bericht verwijderen zonder op de bijlage te klikken. Als u niet zeker weet of een mededeling van ons afkomstig is, neem dan contact op met de afdeling Klantenondersteuning.
Afgezien van communicatie via e-mail kunnen wij u ook per brief of telefonisch benaderen, indien dat gepast is. Als u gebruik maakt van diensten voor mobiele apparatuur, dan kunnen wij ook communiceren met u via SMS-berichten. Iedere mededeling of kennisgeving die per post wordt verstuurd wordt geacht te zijn ontvangen drie dagen na de datum van poststempel voor post voor Ierland of binnen vijf dagen na de datum van het poststempel voor internationale post. Iedere mededeling of kennisgeving die per SMS wordt verstuurd wordt geacht dezelfde dag te zijn ontvangen.
Uw Rekening bij Gemini
Uw Rekening is een e-geldrekening waarmee u elektronische betalingen kunnen versturen en ontvangen in overeenstemming met deze Gebruikersovereenkomst.
U kunt verschillende Rekeningen hebben die elk horen bij een andere fiduciaire valuta die Gemini van tijd tot tijd beschikbaar stelt.
Vanwege toepasselijke bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst vervalt het e-geld op uw Rekening niet, maar het levert geen rente op.
U hebt het recht om op ieder moment gelden van uw Rekening op te nemen. Er kan echter van u worden verlangd dat u eerst uw identiteit bevestigt. Er geldt geen minimum voor het op te nemen bedrag. U kunt de methode van opnemen kiezen op het moment dat u het verzoek tot opname indient. Nadere bepalingen met betrekking tot het opnemen van gelden vindt u in het gedeelte ‘Gelden opnemen’.
E-geldrekeningen zijn geen bankrekeningen en uw Saldo wordt niet beschouwd als een “storting” volgens Iers recht. Door deze Gebruikersovereenkomst te aanvaarden erkent u dat het Ierse depositogarantiestelsel niet op uw Rekening van toepassing is.
Wij zijn als e-geldinstelling verplicht ervoor te zorgen dat gelden op uw Rekening adequaat worden "beschermd". Dit betekent dat gelden die door ons worden ontvangen en corresponderen met e-geld op uw Rekening in een of meer aparte bankrekeningen worden aangehouden, afgescheiden van onze eigen gelden. In het geval van insolventie onzerzijds vormen deze gelden een bron van activa die losstaat van onze failliete boedel en een curator heeft het recht om u terug te betalen vanuit deze bron (met voorrang op andere schuldeisers).
Het e-geld op een Rekening behoort tot de persoon of rechtspersoon die is geregistreerd als Rekeninghouder. Niemand anders dan de Rekeninghouder heeft rechten met betrekking tot het Saldo op een Rekening (of de bijbehorende beschermde gelden). U mag uw Rekening niet overdragen of toewijzen aan een derde of anderszins een wettelijk of billijk belang daarin aan een derde verlenen.
Rekeningregistratie
Voor de levering van onze diensten moet u eerst een Rekening openen door uw gegevens te registreren op onze Website of Mobiele Applicatie. In het kader van deze registratie moet u deze Gebruikersovereenkomst en ons Privacybeleid aanvaarden en moet u rechtsbevoegd zijn om daarmee akkoord te gaan. Als u aanvullende diensten bestelt, dan kan u gevraagd worden aanvullende voorwaarden te accepteren.
U moet 18 jaar of ouder zijn om een Rekening te kunnen openen en gebruik te kunnen maken van onze diensten. Door een Rekening te openen verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Dit is niet van toepassing op producten waarvoor wij een andere leeftijdsgrens instellen Op ieder moment kunnen wij u vragen bewijs van uw leeftijd te overleggen.
U kunt slechts één Rekening openen, tenzij wij expliciet de opening van extra Rekeningen goedkeuren.
U kunt alleen een Rekening openen als u woonachtig bent in een rechtsgebied waarin Gemini zakelijke activiteiten mag ontplooien. Door de opening van een Rekening verklaart en garandeert u ons dat u met deze opening van een Rekening geen wetten of regels die op u van toepassing zijn overtreedt.
U mag geen Rekening openen als u woonachtig bent in een rechtsgebied dat op een lijst van bepaalde “uitgesloten” rechtsgebieden staat vemeld. Wij kunnen op ieder moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving besluiten om onze diensten te staken of te beperken in ieder rechtsgebied.
Tijdens de registratie moet u:
 1. persoonsgegevens en ondersteunende documenten verstrekken (inclusief uw volledige naam, woonadres en postcode, nummer van mobiele telefoon, e-mailadres, geboortedatum en bepaalde vormen van identificatie), en ander bewijs waarom wij u kunnen vragen, zodat wij uw identiteit kunnen controleren en anderszins kunnen voldoen aan onze uit wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen;
 1. uw e-mailadres gebruiken als uw gebruikersnaam bij het instellen van uw Rekening;
 1. een wachtwoord kiezen dat aan onze minimumeisen voor beveiliging voldoet;
 1. een dubbele-authenticatiecode invoeren die door Gemini naar uw mobiele apparaat wordt verzonden;
 1. uw e-mailadres valideren; en
 1. deze Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid lezen en accepteren.
Alle informatie die u verstrekt tijdens de registratie van de Rekening op enig moment daarna moet waar, accuraat en actueel zijn. Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen en goedgekeurd sturen wij u een bevestiging naar uw e-mailadres.
Als u geen consument, micro-onderneming of liefdadigheidsinstelling bent zoals gedefinieerd in de European Union (Payment Services) Regulations 2018 (de “PSR”), komt u overeen dat wij niet verplicht zijn u informatie te verstrekken uit hoofde van, of in enig ander opzicht te voldoen aan, Deel 3 van de PSR dat wij niet verplicht zijn te voldoen aan een van de voorschriften waarnaar verwezen wordt in de regels 86(1), 86(2), 88(5), 88(6), 96, 98, 100, 1001, 104, 112 of 113 van de PSR.
Rekeningbeheer
Afhankelijk van een bevredigende afronding van de aanvraag zoals uiteengezet in het gedeelte 'Rekeningregistratie' hierboven kunt u beginnen met het beheer en gebruik van uw Rekening via de Website en/of de Mobiele Applicatie.
De informatie die u opgeeft voor uw Rekening moet op ieder moment waar, accuraat en actueel zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van uw nalatigheid op dat punt. We kunnen u op ieder moment vragen de accuraatheid van uw gegevens te bevestigen of documenten of ander bewijsmateriaal te overleggen.
Toegang tot Rekening
Het is u alleen toegestaan toegang te krijgen tot uw Rekening met behulp van uw inloggegevens voor uw Rekening en andere vereiste vormen van identificatie. We vereisen multifactorauthenticatie om uw Rekening veilig en beveiligd te houden. Om die reden bent u verplicht minimaal twee vormen van verificatie te gebruiken bij toegang tot uw Rekening en bij het uitvoeren van bepaalde handelingen op uw Rekening.
Vormen van multifactorauthenticatie ter aanvulling op uw inloggegevens kunnen verificatietokens zijn die worden geleverd door middel van SMS-berichten of een gespecificeerde ondersteunde toepassing voor dubbele authenticatie. Als u ervoor kiest een applicatie voor dubbele authenticatie te installeren en te gebruiken op een apparaat (bijvoorbeeld een telefoon of tablet) waarvan het besturingssysteem op de een of andere manier is gemanipuleerd, dan doet u dit geheel voor eigen risico. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, een apparaat waarop “rooting” is toegepast (Android) of dat is opengebroken (“jailbroken”) (iOS). We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken toegang te verbieden vanaf of door enig apparaat waarop het besturingssysteem is gewijzigd of waarvan we vermoeden dat het is gewijzigd of dat daarmee is geknoeid. U komt overeen dat wij uw dubbele-authenticatiegegevens aan een derde kunnen verstrekken om ons te helpen uw identiteit te verifiëren.
U komt overeen dat uw inloggegevens voor uw Rekening en enige andere vereiste vormen van verificatie voor zover van toepassing, door u zijn gekozen, indien van toepassing. Verder komt u overeen uw inloggegevens voor uw Rekening en andere vereiste vormen van verificatie, daarbij inbegrepen de codes voor uw API (Application Programming Interface), vertrouwelijk en van elkaar gescheiden te houden, en ook apart van andere gegevens of documenten met betrekking tot uw Rekening.
U komt overeen en begrijpt dat alleen u verantwoordelijk bent (en ons niet verantwoordelijk zult stellen) voor het beheren, bewaken en onderhouden van de beveiliging van uw inloggegevens en enige andere vereiste vormen van verificatie, inclusief uw API-codes. Verder komt u overeen en begrijpt u dat wij niet verantwoordelijk zijn (en dat u ons niet verantwoordelijk zult stellen) voor enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw Rekening.
Als u enige ongeoorloofde of verdachte activiteiten op uw Rekening bespeurt, stuur dan een e-mail naar support@gemini.com offraud@gemini.com en stel ons onmiddellijk hiervan in kennis.
Beveiliging van Rekening
U moet uw Rekening beschermen en uw Rekeninggegevens en inloggegevens (gezamenlijk “Beveiligingsgegevens”) te allen tijde veilig en vertrouwelijk houden. U mag uw Beveiligingsgegevens niet meedelen of toestaan dat zij door iemand anders worden gebruikt. We raden u aan uw wachtwoord regelmatig te veranderen (minimaal elke drie (3) tot zes (6) maanden) om het risico van een schending van de beveiliging met betrekking tot uw Rekening te verminderen.
We raden u af:
 1. Beveiligingsgegevens te kiezen die gemakkelijk door iemand anders kunnen worden geraden;
 1. In te loggen op een apparaat dat niet volledig in uw beheer of uw bezit is;
 1. Een apparaat waarmee u op uw Rekening ingelogd hebt onbeheerd achter te laten;
 1. Op uw Rekening ingelogd te blijven wanneer u geen gebruik maakt van onze diensten; of
 1. Uw inloggegevens voor uw Rekening op te schrijven op een plek waar ze gemakkelijk ontdekt kunnen worden en/of zonder deze gegevens vrijwel onherkenbaar te maken.
Als u weet of vermoedt dat uw Beveiligingsgegevens zijn zoekgeraakt, gestolen, misbruikt, zonder uw toestemming zijn gebruikt, of anderszins gecompromitteerd, dan raden wij u aan deze onmiddellijk te wijzigen. U moet ons ook zonder onnodige vertraging hierover inlichten door contact op te nemen met de afdeling Klantenondersteuning zodra u zich bewust wordt van verlies, diefstal, misbruik of ongeoorloofd gebruik van uw Rekening en Beveiligingsgegevens.
Als wij u moeten informeren dat er een frauduleuze activiteit heeft plaatsgevonden op uw Rekening of dat de beveiliging van uw Rekening gevaar loopt of wanneer wij zulks vermoeden, dan gebruiken wij de snelste en en veiligste manier om contact met u op te nemen.
We raden u aan uw Saldo en transactiegeschiedenis regelmatig te controleren om enig mogelijk onbevoegd gebruik van uw Rekening te identificeren en te zien of er soms transacties zijn die u niet herkent.
Als u denkt dat een transactie is verwerkt die niet door u is geautoriseerd of dat een transactie onjuist is uitgevoerd, moet u ons daarvan op de hoogte stellen door contact op te nemen met de afdeling Klantenondersteuning, zodat uw Rekening kan worden geblokkeerd.  Meer informatie over onjuiste en niet-geautoriseerde betalingen vindt u in het gedeelte ‘Niet-geautoriseerde betalingen’.
Opschorting van Rekening
We kunnen op ieder moment uw Rekening zonder kennisgeving opschorten indien:
 1. u een voorwaarde schendt van deze Gebruikersovereenkomst of enige andere voorwaarde die van toepassing is op specifieke diensten die onder aparte voorwaarden vallen;
 1. u enige wetten of voorschriften die op u of uw gebruik van de Rekening en/of onze diensten van toepassing zijn schendt of wanneer wij reden hebben aan te nemen dat dit het geval is;
 1. we reden hebben aan te nemen dat u op enigerlei wijze betrokken bent bij frauduleuze activiteiten, het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten;
 1. wij wettelijk verplicht zijn of door een regelgevende instantie verplicht worden dit te doen, of wanneer wij moeten voldoen aan onze eigen verplichtingen op grond van wet- en regelgeving; of
 1. we redelijkerwijs vermoeden dat uw Rekening op ongeoorloofde of frauduleuze wijze gebruikt is of dat de beveiligingsfuncties gecompromitteerd zijn.
We stellen u hiervan op de hoogte voor de opschorting of indien voorafgaande onder de omstandigheden kennisgeving niet mogelijk is, onmiddellijk na de opschorting, tenzij het ons bij wet verboden is u hiervan op de hoogte te stellen.
We heffen de opschorting zo spoedig als praktisch mogelijk is op nadat de redenen voor de opschorting van het gebruik niet langer bestaan en informeren u per telefoon of e-mail wanneer de toegang tot uw Rekening niet langer opgeschort is.
Sluiting van uw Rekening
U kunt uw Rekening te allen tijde sluiten door contact op te nemen met de afdeling Klantenondersteuning.
Als uw Rekening een positief Saldo vertoont op het moment van sluiting van de Rekening, zullen wij u vragen uw gelden binnen een redelijk tijdsbestek op te nemen. Gedurende deze tijd zal uw Rekening toegankelijk zijn, zodat u alleen nog het Saldo kunt opnemen. Na het verstrijken van deze periode hebt u niet langer toegang tot uw Rekening, maar u kunt eventuele resterende gelden nog steeds opnemen door contact op te nemen met de afdeling Klantenondersteuning om een verzoek in te dienen tot overmaking van de gelden naar u op een wijze die aanvaardbaar is voor ons.
Indien u toegang wenst tot uw transactiegeschiedenis na de sluiting van uw Rekening, dan moet u contact opnemen met de afdeling Klantenondersteuning en deze informatie opvragen.
U kunt uw tegoeden opnemen en toegang krijgen tot uw transactiegeschiedenis gedurende zes jaar vanaf de datum van sluiting van uw Rekening, maar wij raden u aan uw resterende gelden zo spoedig mogelijk op te nemen aangezien ze geen rente opleveren op uw Rekening.
Wij behouden ons het recht voor alle benodigde controles inzake het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, het voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten uit te voeren voordat wij goedkeuring verlenen aan een opname van uw gelden, inclusief met betrekking tot de overdracht van enige gelden aan u nadat u uw Rekening hebt gesloten.
Deze Gebruikersovereenkomst eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang na sluiting van uw Rekening.
Uw Rekening gebruiken
Saldo
Het Saldo op uw Rekening stelt het bedrag aan e-geld voor dat beschikbaar is voor uitbetaling vanaf uw Rekening, met inachtneming van de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst. Een positief Saldo op uw Rekening levert geen rente of andere inkomsten op basis van het Saldo op.
U bent niet verplicht om te allen tijde een Saldo aan te houden, maar als u uw Rekening gebruikt voor het verrichten van een betaling. dan moet u wel over voldoende Saldo op uw Rekening beschikken voor het bedrag dat met de betaling gemoeid is.
U kunt een Saldo op uw Rekening verkrijgen door:
 1. Geldbedragen naar uw Rekening te versturen; of
 1. Een overschrijving te ontvangen van een andere Rekeninghouder van Gemini.
Meer informatie over deze methoden voor het verkrijgen van een Saldo ziet u hieronder.
U kunt uw Saldo zien op uw Rekening. We raden u aan uw Saldo regelmatig te controleren om enig mogelijk onbevoegd gebruik van uw Rekening te identificeren. U dient zo spoedig mogelijk onregelmatigheden te melden of eventuele vragen die u hebt toe te lichten door contact op te nemen met de afdeling Klantenondersteuning. Wij wijzen u erop dat wij geen restitutie verlenen conform de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst als u verzuimt een niet-geautoriseerde betaling of een incorrect uitgevoerde transactie zonder onnodige vertraging onder onze aandacht te brengen en in ieder geval binnen dertien (13) maanden na datum van de transactie, tenzij wij hebben nagelaten u de informatie over de transactie te sturen die we u hadden moeten sturen.
Wij maken bedragen die wij van u hebben ontvangen of voor u via een overmaking van een andere Rekeninghouder van Gemini over naar uw Rekening. Als u gelden op uw Rekening ontvangt, sturen wij u per e-mail een kennisgeving en geven de betaling in uw transactiegeschiedenis weer, samen met de datum van ontvangst (de valutadatum van de creditering) en, indien van toepassing, de gehanteerde koers. Iedere transactie krijgt een unieke transactie-ID die in de transactiegeschiedenis wordt weergegeven.
U moet weten dat de ontvangst van gelden op uw Rekening niet noodzakelijkerwijs betekent dat deze transacties niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Wij behouden ons het recht voor een betaling ongedaan te maken als u of uw bank of betalingsdienstaanbieder een upload of andere betaling die is gebruikt voor de financiering van de betaling op uw Rekening heeft teruggeboekt of anderszins ongedaan heeft gemaakt (of indien het redelijk is te verwachten dat dit zal gebeuren).
Gelden uploaden (naar uw Rekening verzenden)
U kunt gelden naar uw Rekening verzenden door onze Website of Mobiele Applicatie te bezoeken, in te loggen op uw Rekening en de relevante instructies voor uploaden (verzending naar uw Rekening) te volgen. U kunt een aantal methoden voor verzending gepresenteerd krijgen, afhankelijk van welke Betalingsmethoden u hebt toegevoegd aan uw Rekening en welke Betalingsmethoden beschikbaar zijn voor u.
Uploadmethoden zijn betalingsdiensten die worden aangeboden door externe financiële instellingen (bijvoorbeeld de uitgever van de betaalkaart die u gebruikt voor het uploaden van gelden of dienstaanbieders van direct banking (direct bankieren)) en maken geen deel uit van onze dienst. We garanderen niet het gebruik van een bepaalde uploadmethode die beschikbaar is gesteld en kunnen op ieder willekeurig moment zonder kennisgeving veranderingen aanbrengen in een bepaalde uploadmethode of de aanvaarding ervan beëindigen. Niettegenstaande enige bepalingen in deze Gebruikersovereenkomst zijn we pas verantwoordelijk voor de uploadbetaling nadat de betreffende gelden door ons zijn ontvangen.
U kan worden gevraagd enkele beveiligingvragen te beantwoorden of andere activiteiten te voltooien die wij of de betalingsdienstverlener die u gebruikt voor het verzenden van gelden naar uw Rekening redelijkerwijs kan eisen voor de gepaste autorisatie van een uploadtransactie.
Als u ervoor kiest om gelden naar uw Rekening te verzenden met behulp van een Betalingsmethode waarop een recht om gelden terug te vorderen  (een “terugboeking”) van toepassing is, zoals, (maar niet beperkt tot) een creditcard of debetkaart of automatische afschrijving, dan verklaart u dat u een dergelijke Terugboeking niet zult uitoefenen, behalve voor niet-geautoriseerd gebruik van de Betalingsmethode of voor een schending door ons van deze Gebruikersovereenkomst die zou leiden tot een situatie waarin u een recht hebt op restitutie van het verzonden bedrag. Anderszins mag u niet enige upload terugboeken of Terugboeking van een upload toestaan om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, inclusief (maar niet beperkt tot) onvoldoende Saldo op de rekening waarop de Betalingsmethode is toegepast.
Als een Terugboeking of ongedaanmaking van een upload resulteert in een negatief Saldo op uw Rekening, dan moet u dat negatieve Saldo aanzuiveren door voldoende gelden naar uw Rekening te verzenden. Als u dit nalaat, komt dat neer op een schending van deze Gebruikersovereenkomst. Aanzuivering van het negatieve Saldo is onmiddellijk verschuldigd, zonder kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment u herinneringen te sturen of andere schuldinvorderingsmaatregelen te treffen inclusief maar niet beperkt tot de inschakeling van een incassobedrijf of advocaten of het instellen van een vordering bij de rechtbank.
Naar uw Rekening verzonden gelden worden bijgeschreven op uw Rekening nadat de gelden door ons zijn ontvangen. Sommige uploads, zoals de transacties die worden verricht met een creditcard of debetkaart, of automatische afschrijving worden onmiddellijk op uw Rekening bijgeschreven, maar kunnen ongedaan worden gemaakt als de feitelijke gelden ons niet binnen een redelijke tijd bereiken, in dat geval trekken we een dergelijke omgekeerde transactie af van het Saldo van uw Rekening. Als het Saldo van uw Rekening onvoldoende is, behouden wij ons het recht voor terugbetaling van u te eisen.
Voor de doeleinden van een upload door middel van een Betalingsmethode zijn wij een e-geldinstelling en wij geven e-geld uit in ruil voor de naar uw Rekening verzonden gelden. Wij fungeren niet als betalingsdienstaanbieder bij de ontvangst van dergelijke gelden.
U mag geen upload uitvoeren via een Betalingsmethode als u niet de bij naam genoemde houder van die Betalingsmethode bent. Wij nemen iedere overtreding van dit vereiste uiterst serieus en vatten iedere poging om een Betalingsmethode te gebruiken waarvan u niet de bij naam genoemde houder bent als een frauduleuze handeling.
Uploads kunnen onderworpen zijn aan limieten vanwege vereisten op beveiligingsvlak en juridisch vlak. Deze limieten worden dynamisch ingesteld, afhankelijk van uw verificatiestatus en de uploadmethode die u wenst te gebruiken. U dient zich bewust te zijn van het feit dat - afhankelijk van uw verificatiestatus - de uploadlimieten hoger kunnen zijn dan uw opname- of verzendingslimieten. Deze limieten worden voor u weergegeven voordat u de gelden uploadt.
Betalingen verzenden
Bij het verzenden van een betaling wordt u gevraagd ons de vereiste details te verstrekken, daarbij inbegrepen de unieke identificator op grond waarvan wij uw betaling zullen uitvoeren.
Voor de verzending van een betaling moet u de betaling goedkeuren met uw inloggegevens en wachtwoord. We kunnen u ook aanvullende beveiligingsvragen stellen met betrekking tot u of uw Rekening.
De betaling wordt geacht te zijn goedgekeurd door u als de relevante instructie is gegeven:
 1. Conform deze Gebruikersovereenkomst en enige toepasselijke beveiligingsprocedures;
 1. Op grond van specifieke regelingen die zijn getroffen met u en waarop aparte voorwaarden van toepassing zijn, die hierbij door verwijzing zijn opgenomen voor zover van toepassing; of
 1. via een TPP.
Iedere ontvanger van de betaling die u wilt verzenden via ons moet over een e-mailadres beschikken of een andere geldige identificatiemethode zoals van tijd tot tijd door Gemini bepaald. Wanneer u wordt gevraagd de gegevens van het e-mailadres van de ontvanger of andere identificatiemethoden te verstrekken, waar van toepassing, moet u zorgvuldig de juiste gegevens invoeren van de persoon naar wie u het geld wilt sturen. We maken gebruik van deze gegevens als de unieke identificator om de beoogde ontvanger van de betaling die u ons opdraagt te verwerken vast te stellen.
Als het e-mailadres van de beoogde ontvanger bij ons geregistreerd is, worden de gelden onmiddellijk bijgeschreven op de Gemini-Rekening die bij dat e-mailadres hoort. Als de gelden zijn bijgeschreven op de Rekening van de ontvanger, is de transactie onomkeerbaar.
Als het e-mailadres van de beoogde ontvanger niet bij ons geregistreerd is, sturen wij een kennisgeving per e-mail naar dat e-mailadres met instructies om de gelden te claimen en te ontvangen. Als de ontvanger niet binnen 14 dagen de gelden claimt, wordt de transactie geannuleerd en worden de betreffende gelden naar u geretourneerd.
Als een persoon een kennisgeving van betaling van ons ontvangt waaruit blijkt dat u gelden naar die persoon hebt gestuurd op een e-mailadres dat niet is geregistreerd, dan wordt die betaling pas uitgevoerd nadat de gelden zijn opgeëist conform de instructies die zijn uiteen gezet in de kennisgeving per e-mail. Tot dat moment is er geen contractuele of fiduciaire relatie tussen ons en de beoogde ontvanger. De gelden blijven van u.
Er kunnen limieten worden gesteld aan betalingen vanwege vereisten op beveiligingsvlak en juridisch vlak. Deze limieten worden u meegedeeld voorafgaande aan de goedkeuring van de betaling. U moet ervoor zorgen dat uw limieten voldoende zijn voor de betaling die u van plan bent te verrichten. U moet beseffen dat de ontvanger van de betaling ook te maken kan hebben met bestedings- en opnamelimieten en dat het van invloed kan zijn op de toegang van de ontvanger tot de gelden die u van plan bent te verzenden.
Als u een betaling verricht met behulp van uw Rekening, wordt het bedrag van de betaling door ons van uw Saldo afgeschreven. Wij staan u niet toe een betaling te verrichten vanaf uw Rekening als dat tot gevolg heeft dat er een negatief Saldo op uw Rekening ontstaat. Daarom moet u ervoor zorgen dat u over voldoende Saldo beschikt voordat u een betaling verzendt.
Zie het gedeelte ‘Niet-geautoriseerde betalingen’ voor meer informatie over incorrecte en niet-geautoriseerde betalingen.
Aankopen van Crypto-activa financieren
U kunt uw Rekening gebruiken voor de financiering van aankopen van Crypto-activa. Als u een order plaatst voor Crypto-activa, dan wordt het volledige vereiste bedrag van e-geld verzilverd en vastgehouden totdat uw Order is vervuld, verstrijkt, of wordt geannuleerd. Ieder onvervuld deel van uw order voor Crypto-activa wordt vastgehouden totdat het is vervuld, verstrijkt of wordt geannuleerd. Iedere order voor Crypto-activa die het bedrag van beschikbare gelden in uw Rekening overschrijdt wordt geweigerd.
Er worden echter geen uitwisselings-, clearing- en bewaringsdiensten verleend door Gemini uit hoofde van deze Gebruikersovereenkomst. Beurs-, clearing- en bewaringsdiensten voor Crypto-activa worden verleend door Gemini Intergalactic Europe Limited, een bedrijf gelieerd aan Gemini. Gemini Intergalactic Europe Limited is geregistreerd bij de CBI als aanbieder van diensten inzake virtuele activa en kan zijn geregistreerd bij bepaalde andere toezichthouders op financiële diensten. Deze autoriteiten vindt u hier met koppelingen naar de betreffende landen van de EER. Als Gemini Intergalactic geregistreerd is in een land, wordt de registratie-autoriteit aangeduid in de koppeling voor het land. Als u diensten voor uitwisseling, clearing of bewaring van Crypto-activa van Gemini Intergalactic Europe Limited ontvangt, moet u weten dat deze diensten niet dezelfde bescherming door regelgeving genieten als de diensten die worden geleverd door Gemini uit hoofde van deze Gebruikersovereenkomst. In het bijzonder kunt u niet terugvallen op de Financial Services and Pensions Ombudsman (ombudsman voor financiële diensten en pensioenen) in het geval van een klacht met betrekking tot Gemini Intergalactic Europe Limited of haar diensten. Zie voor meer informatie over orders voor Crypto-activa de gebruikersovereenkomst van Gemini Intergalactic Europe Limited.
Uw autorisatie voor een betaling intrekken of herroepen
Als u gebruik maakt van uw e-geld conform het gedeelte ‘Betalingen verzenden’ hierboven, dan wordt de transactie onmiddellijk uitgevoerd na autorisatie van de betaling. Na autorisatie kunt u de betaling niet meer intrekken of herroepen. Dus wees voorzichtig en zorg dat uw betalingsgegevens correct zijn voordat u de betaling autoriseert.
Als u gebruik maakt van uw e-geld conform het gedeelte ‘Aankopen van Crypto-activa financieren’ hierboven, dan komt u overeen dat het uw verantwoordelijkheid is om enige order voor Crypto-activa (geheel dan wel gedeeltelijk) die u niet wilt laten vervullen te annuleren door een verzoek tot annulering te verzenden via de Website. U begrijpt dat u een order voor Crypto-activa wellicht niet kunt annuleren voordat deze vervuld wordt (geheel dan wel gedeeltelijk) en dat we niet aansprakelijk zijn jegens u voor de voltooiing van een order voor Crypto-activa nadat u een verzoek om annulering hebt ingediend.
Voor geplande orders voor Crypto-activa die pas op een overeengekomen datum in de toekomst zullen worden geplaatst, kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken tot aan het einde van de Werkdag voorafgaande aan de datum wordt de transactie volgens plan plaats zal vinden, door de aanwijzingen op de Website te volgen. Als u een order voor Crypto-activa op geldige wijze annuleert, bewaren wij de gelden die te maken hebben met een dergelijke transactie op uw Rekening en hebt u het recht dergelijke gelden te gebruiken conform deze Gebruikersovereenkomst. Als u een instructie tot betaling annuleert, dan kan het zijn dat wij het recht hebben om kosten in rekening te brengen voor een dergelijke intrekking.
Betalingen weigeren
We kunnen weigeren een betalingsopdracht uit te voeren indien:
 1. Het Saldo op uw Rekening op het moment van de betalingsopdracht onvoldoende is om het bedrag over te maken;
 1. We van mening zijn dat u in strijd handelt met deze Gebruikersovereenkomst;
 1. We van mening zijn dat een transactie wellicht verdacht of illegaal is; of
 1. We niet in staat zijn de transactie uit te voeren vanwege fouten, storingen (mechanisch of anderszins) of weigeringen van handelaren, betalingsverwerkers, kaartnetwerken of de beheerders/uitvoerders van betalingsregelingen die transacties verwerken.
Indien wij weigeren een betalingsopdracht uit te voeren, tenzij het feit dat wij u daarover inlichten redelijke beveiligingsmaatregelen zou ondermijnen of anderszins onwettig zou zijn, stellen wij u zo spoedig mogelijk van onze weigering op de hoogte en in elk geval voor het einde van de Werkdag volgende op de dag waarop wij de opdracht hebben ontvangen. We zullen u normaliter informeren via een foutbericht op uw Rekening. In sommige gevallen kunnen we ook contact met u opnemen via de telefoon of per e-mail.
U kunt contact met ons opnemen via de afdeling Klantenondersteuning op support@gemini.com om naar onze redenen voor de weigering uw betalingsopdracht uit te voeren te vragen en voor een uitleg van de manier waarop u bepaalde informatie kunt corrigeren die wij over u hebben en die de aanleiding was tot onze weigering een betalingsopdracht goed te keuren.
Recht van verrekening
U komt overeen en begrijpt dat wij het recht hebben op verrekening van: (i) negatieve Saldi op uw Rekening door het benodigde bedrag van Crypto-activa bij Gemini Intergalactic Europe Limited te verkopen op de open markt tegen een prijs niet lager dan 5% onder de Geldende Marktprijs ter verrekening van dergelijke negatieve Saldi; (ii) negatieve Saldi van Crypto-activa bij Gemini Intergalactic Europe Limited door aankoop van het benodigde aantal Crypto-activa tegen de Geldende Marktprijs ter verrekening van dergelijke negatieve Saldi met het e-geld op uw Rekening; en (iii) alle bedragen die verschuldigd zijn aan Gemini via de verrekening van Saldi op uw Rekening of een gerelateerde Rekening.
Gemini stelt u er onmiddellijk van op de hoogte wanneer er een negatief Saldo op uw Rekening ontstaat. Gemini stuurt u ook vierentwintig (24) uur van tevoren een kennisgeving voordat het recht van verrekening wordt uitgeoefend.
Verboden transacties
Het is ten strengste verboden betalingen te verzenden of ontvangen als vergoeding voor de verkoop of levering van:
 1. tabaksproducten;
 2. geneesmiddelen op recept van ongeautoriseerde of online apotheken;
 3. drugs en drugsparafernalia;
 4. wapens (inclusief, maar niet beperkt tot, messen, geweren, vuurwapens of munitie);
 5. decoderingsapparaten voor satelliet- en kabel-tv;
 6. pornografie, materiaal dat als ongeschikt voor kinderen wordt beschouwd en materiaal dat van haat vervuld of racistisch van aard is, of als obsceen. schunnig of aanstootgevend wordt beschouwd;
 7. door de overheid afgegeven identiteitsbewijzen en licenties inclusief replica’s en novelty items en alle vervalste producten of documenten;
 8. ongeoorloofde of illegale loterijen of gokdiensten (inclusief, maar niet beperkt tot, illegale weddenschappen in de sport, casino-spelen en pokerwedstrijden);
 9. multi-level marketing, verkooppyramidesystemen of Ponzifraude of andere projecten om "snel rijk te worden” of zogenaamd hoog renderende investeringsprogramma’s;
 10. “snelle leningen” (flitskrediet) en lommerds/pandhuizen; en
 11. Enige andere activiteit die illegaal geacht wordt of enig item dat illegale activiteit in de hand werkt of vergemakkelijkt.
Het is ten strengste verboden uw Rekening te gebruiken voor enige illegale doeleinden inclusief, maar niet beperkt tot, fraude, de financiering van terrorisme en het witwassen van geld. Wij zullen iedere verdachte activiteit melden bij de relevante wetshandhavingsinstanties en belastingsdienst.
U mag onze diensten niet gebruiken als u woonachtig bent in een land dat op een lijst van bepaalde “uitgesloten” landen staat. Wij kunnen op ieder moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving besluiten om onze diensten in bepaalde landen te staken of te beperken. We behouden ons het recht voor op ieder willekeurig moment uw Rekening op te schorten of te beëindigen indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of om te voldoen aan aanbevelingen verstrekt door de relevante overheidsinstelling of de erkende instantie voor de bestrijding van financiële misdrijven.
Als u een transactie verricht of probeert te verrichten in strijd met de verboden uiteengezet in dit gedeelte, dan behouden wij ons het recht voor om:
 1. de transactie ongedaan te maken;
 1. uw Rekening te sluiten of op te schorten;
 1. de transactie te melden bij de relevante wetshandhavingsinstanties of belastingsdienst; en/of
 1. schadevergoeding te eisen van u.
Wij kunnen u redelijke kosten in verband met elk van de bovenstaande acties in rekening brengen, inclusief juridische kosten, incassokosten en eventuele toepasselijke rente.
Gelden opnemen
U kunt op ieder moment om een opname van het gehele Saldo op uw Rekening of een deel daarvan verzoeken. Daartoe moet u inloggen op uw Rekening en een opnamemethode kiezen en het bedrag dat u wilt opnemen invoeren. Een opname van uw Rekening is een verzilvering van e-geld.
Opnamemethoden zijn betalingsdiensten die worden geleverd, althans voor een deel, door externe financiële instellingen (bijvoorbeeld de bank waarbij u een rekening hebt). Wij garanderen niet de beschikbaarheid van enige specifieke opnamemethode en kunnen veranderingen aanbrengen om het gebruik van een bepaalde opnamemethode op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te staken, zolang er ten minste één opnamemethode beschikbaar is voor u. Als de opnamebetaling door u ontvangen wordt via een betalingsdienstverlener (zoals de bank waarbij u een rekening hebt), dan zijn we niet verantwoordelijk voor de opnamebetaling nadat de opgenomen gelden eenmaal zijn ontvangen door uw betalingsdienstverlener.
Uw Rekening kent opnamelimieten. Deze limieten worden dynamisch aangepast, afhankelijk van het soort identificatiedocumentatie die wij van u hebben. Deze limieten worden voor u weergegeven voordat u de gelden verzendt. Voordat u enige gelden naar uw Rekening verzendt (uploadt), moet u ervoor zorgen dat uw huidige limieten voor opnamen en uitgaven voldoen aan de eisen betreffende uw opnamen en uitgaven, aangezien wij u om juridische redenen niet kunnen toestaan deze limieten te overschrijden.
Als een verzoek om opname een bedrag betreft dat de relevante limiet overschrijdt, dan kunnen wij uw verzoek afwijzen en in plaats daarvan van u verlangen dat u ons documenten stuurt ter verificatie van uw identiteit en adres voordat wij een opname van gelden toestaan, of om anderszins met ons samen te werken om uw identiteit vast te stellen.
Voor de doeleinden van een opname wijzen wij u erop dat wij een betaler zijn, geen betalingsdienstaanbieder.
U mag geen opname uitvoeren voor een overschrijving naar een bankrekening of via een andere Betalingsmethode als u niet de bij naam genoemde houder van die bankrekening of andere Betalingsmethode bent. Wij nemen iedere overtreding van dit vereiste uiterst serieus en vatten iedere poging om een Betalingsmethode te gebruiken waarvan u niet de bij naam genoemde houder bent als een frauduleuze handeling.
Zorg ervoor dat de betalingsgegevens die u invoert bij het opnemen van gelden juist en volledig zijn. We zijn niet aansprakelijk voor opgenomen gelden die naar de verkeerde rekening worden gestuurd als dit het gevolg is van verkeerd ingevoerde betalingsgegevens. Bij overmaking naar een bankrekening moet u ervoor zorgen dat het bankrekeningnummer, de bankcode, IBAN en/of BIC/SWIFT correct zijn. Als u gelden hebt opgenomen en naar de verkeerde rekening hebt overgemaakt, dan kunt u ons om hulp vragen bij het terugvorderen van de gelden. Wij kunnen u echter daarvoor onze redelijke kosten in rekening brengen. Meer specifiek moeten wij wettelijk redelijke pogingen ondernemen om de gelden die betrokken zijn bij de betaling terug te krijgen en als wij daar niet in slagen, dan zenden wij u na een Schriftelijke Kennisgeving, alle beschikbare relevante informatie, zodat u als betaler terugbetaling van de gelden kunt vorderen.
Andere aanbieders (“TPP’s”)
U hebt het recht, voor zover toegestaan bij wet, om met betrekking tot uw Rekening gebruik te maken van een TPP.
U erkent en komt overeen dat als u gebruik maakt van een TPP, deze TPP:
 1. In het geval van een AISP, toegang zal hebben tot uw Rekening en alle transacties, gegevens en andere informatie daarin (en dat kan ook vertrouwelijke persoonsgegevens betreffen);
 1. In het geval van een PISP, in staat is om betalingsinstructies te geven alsof het om u ging of een bevoegde partij die namens u optreedt; en
 1. In het geval van een CBPII, in staat is om een verzoek tot bevestiging van de beschikbaarheid van gelden op uw Rekening in te dienen.
Ook erkent u hierbij en komt u overeen dat wij zullen handelen op basis van dergelijke toegang, instructies en verzoeken alsof ze aan u gegeven of door u gegeven zijn en deze zullen van kracht zijn alsof ze van u zijn, geautoriseerd of niet. U ziet expliciet af van enige verplichtingen inzake vertrouwelijkheid, bankgeheim en/of professionele geheimhouding in verband met dergelijke toegang.
We kunnen een TPP toegang tot uw Rekening weigeren om objectieve (dat wil zeggen redelijk beargumenteerde) en naar behoren gemotiveerde redenen die te maken hebben met ongeoorloofde of frauduleuze toegang tot uw Rekening door die TPP, inclusief de ongeoorloofde of frauduleuze inleiding van een betaling. Tenzij het ons bij wet verboden is om een dergelijke kennisgeving te doen uitgaan, zullen wij op de manier die wij het onder de omstandigheden meest geschikt achten u in kennis stellen van de weigering van toegang en - tenzij het ons wettelijk verboden is u de redenen mee te delen -  de redenen voor de weigering voorafgaande aan een dergelijke weigering van toegang meedelen, tenzij het redelijkerwijs niet praktisch is om dat te doen en in dat geval zullen wij u op de hoogte stellen zodra dat praktisch mogelijk is. U erkent dat van ons geëist kan worden dat wij het incident bij de relevante bevoegde instantie belde met de bijzonderheden van de zaak en de redenen voor het ondernemen van actie.
U erkent en komt overeen dat het uw verantwoordelijkheid is, en niet die van de relevante TPP, om ons op de hoogte te stellen van enige ongeoorloofde of onjuiste uitgevoerde overdracht van gelden of enige niet-uitgevoerde of ondeugdelijke overboeking conform deze overeenkomst, niettegenstaande het feit dat de relevante overboeking is ingeleid door een TPP, en verder dat we een dergelijke kennisgeving die we hebben ontvangen van een TTP naast ons neer kunnen leggen.
Overzichten
Uploads van gelden, ontvangen betalingen, verzonden betalingen en opnames van gelden worden weergegeven in uw online transactiegeschiedenis samen met de datum van ontvangst of overboeking (de valutadatum van de creditering), en waar van toepassing, de gehanteerde koers. Iedere transactie krijgt een unieke transactie-ID die in de transactiegeschiedenis wordt weergegeven. Wij wijzigen geen informatie die weergegeven wordt in uw online transactiegeschiedenis. U moet deze transactie-ID vermelden wanneer u met ons communiceert over een bepaalde transactie.
U dient uw transactiegeschiedenis regelmatig te controleren. U dient zo spoedig mogelijk onregelmatigheden te melden of eventuele vragen die u hebt toe te lichten door contact op te nemen met de afdeling Klantenondersteuning.
Incorrecte en Niet-geautoriseerde betalingen
Incorrecte uitvoering
Als we een betaling niet correct hebben uitgevoerd vanaf of naar uw Rekening, zullen we zonder onnodige vertraging het bedrag van de incorrect uitgevoerde of ondeugdelijke betaling restitueren en waar van toepassing uw Rekening terugbrengen naar de staat waarin deze zou hebben verkeerd als de ondeugdelijke betaling niet had plaatsgevonden, met inachtneming van de andere bepalingen van dit gedeelte.
We zijn niet aansprakelijk jegens u voor de correcte uitvoering van een betaling als de betalingsdienstverlener van de beoogde ontvanger (de begunstigde) de betaling heeft ontvangen.
We zijn niet aansprakelijk jegens u voor niet-uitvoering of een ondeugdelijke uitvoering van een betaling als u ons de verkeerde betalingsgegevens hebt verstrekt, we zullen echter redelijke pogingen in het werk stellen om de bedragen die gemoeid zijn bij de betaling terug te krijgen. Wij kunnen u daarvoor onze redelijke kosten in rekening brengen.
Als wij aansprakelijk zijn jegens u uit hoofde van het gedeelte ‘Aansprakelijkheid’ van deze Gebruikersovereenkomst, bent u gerechtigd alle kosten van ons te vorderen waarvoor u verantwoordelijk bent alsmede enige rente die u moet betalen als gevolg van de niet-uitgevoerde of ondeugdelijke of late uitvoering van een betaling waarvoor wij aansprakelijk zijn.
Ongeacht onze aansprakelijkheid zullen wij op uw verzoek onmiddellijk en gratis proberen een niet-uitgevoerde of ondeugdelijke uitgevoerde betaling op te sporen en u van het resultaat op de hoogte stellen.
Niet-geautoriseerde betalingen
Als een betaling vanaf uw Rekening niet door u is geautoriseerd, restitueren wij het bedrag van de niet geautoriseerde betaling en waar van toepassing brengen wij uw Rekening terug naar de staat waarin deze zou hebben verkeerd als de niet-geautoriseerde betaling niet had plaatsgevonden, met inachtneming van de andere bepalingen van dit gedeelte.
Als wij kunnen aantonen dat u frauduleus hebt gehandeld, zijn we niet aansprakelijk jegens u voor niet-geautoriseerde betalingen vanaf uw Rekening.
Als wij kunnen aantonen dat u zeer nalatig bent geweest bij het veilig bewaren van uw Beveiligingsgegevens, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor niet-geautoriseerde betalingen vanaf uw Rekening, tenzij:
 1. De verliezen zijn ontstaan nadat u ons hebt ingelicht over de aantasting van de inloggegevens voor uw Rekening of enig apparaat dat door u wordt gebruikt voor toegang tot onze diensten;
 1. We u geen methode hebben aangereikt om ons op de hoogte te stellen van de aantasting van de inloggegevens voor uw Rekening of enig apparaat dat door u wordt gebruikt voor toegang tot onze diensten of
 1. wij verplicht waren krachtige klantverificatie toe te passen toen de niet-geautoriseerde betaling werd verricht en wij dat hebben verzuimd.
U bent aansprakelijk voor de eerste € 50 van enige verliezen die u hebt geleden met betrekking tot niet-geautoriseerde betalingen als gevolg van het feit dat uw Beveiligingsgegevens zijn gecompromitteerd. U bent niet aansprakelijk voor de eerste € 50 van enige verliezen die u hebt geleden met betrekking tot niet-geautoriseerde betalingen als:
 1. U niet had kunnen weten dat uw Beveiligingsgegevens waren gecompromitteerd op het moment dat ze frauduleus werden gebruikt; of
 1. Uw Beveiligingsgegevens gecompromitteerd waren als gevolg van iets dat onze medewerkers of agenten hadden gedaan.
U dient ons zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen door contact op te nemen met de afdeling Klantenondersteuning als u zich bewust wordt van de diefstal, het verlies, oneigenlijk gebruik of niet-geautoriseerd gebruik van de inloggegevens voor uw Rekening of van enig apparaat dat door u wordt gebruikt voor toegang tot uw Rekening.
Als wij aansprakelijk zijn jegens u uit hoofde van de toepasselijke gedeelten van deze Gebruikersovereenkomst, restitueren wij u het bedrag van de niet-geautoriseerde betaling zodra dat praktisch gezien mogelijk is en niet later dan aan het einde van de Werkdag nadat wij ons bewust werden van de niet-geautoriseerde betaling.
Wij verlenen geen restitutie als u verzuimt een niet-geautoriseerde betaling of een incorrect uitgevoerde transactie zonder onnodige vertraging onder onze aandacht te brengen en in ieder geval binnen dertien (13) maanden na datum van de transactie, tenzij wij hebben nagelaten u de informatie over de transactie te sturen die we u hadden moeten toesturen.
Als u geen consument of een micro-onderneming bent zoals gedefinieerd in de PSR, dan komt u overeen dat wij geen restitutie verlenen als u verzuimt zonder onnodige vertraging enige niet-geautoriseerde betaling of onjuist uitgevoerde transactie onder onze aandacht te brengen en in ieder geval binnen zes (6) maanden na de datum van de transactie.
Kosten
Wij brengen u geen kosten in rekening voor het openen en exploiteren van een Rekening en het gebruik van onze diensten. U moet echter wel weten dat andere kosten, belastingen of heffingen op u van toepassing kunnen zijn die niet door ons in rekening worden gebracht en/of niet via ons worden betaald. U bent verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke kosten, belastingen en heffingen waar deze van toepassing zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om vast te stellen of belastingen van toepassing zijn, en zo ja welke, op de betalingen die u verricht of ontvangt en het is ook uw verantwoordelijkheid om het correcte bedrag aan belastingen te innen, op te geven en te betalen aan de betreffende belastingsdienst. Als wij verplicht zijn belasting in te houden, dan kunnen wij dergelijke belasting aftrekken van bedragen die anderszins aan u verschuldigd zijn en deze aan de betreffende belastingsdienst betalen.
Aansprakelijkheid
Met inachtneming van de toepasselijke gedeelten van deze Gebruikersovereenkomst zijn wij verantwoordelijk voor enige verliezen die u hebt geleden als gevolg van het feit dat wij deze Gebruikersovereenkomst hebben geschonden, maar we zijn niet verantwoordelijk voor enige verliezen die u kunt lijden:
 1. als wij onze verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersovereenkomst niet kunnen nakomen vanwege abnormale of onvoorziene omstandigheden waarover wij redelijkerwijze geen controle hebben en waarvan de gevolgen niet hadden kunnen worden voorkomen in weerwil van al onze pogingen; of
 1. op grond van onze verplichtingen onder toepasselijke wet- en regelgeving.
Verder zijn wij niet aansprakelijk voor:
 1. bedrijfsschade ofwel bedrijfsonderbreking;
 1. verlies van omzet, reputatieschade, verlies van goodwill, kansen of verwachte besparingen; of
 1. verlies dat of schade die niet rechtstreeks voortvloeit uit onze overtreding van deze Gebruikersovereenkomst.
We zullen redelijke pogingen ondernemen om uw Rekening en de diensten aan u ter beschikking te stellen maar we zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat of enige schade die ontstaat als deze op enig moment niet beschikbaar zijn of wanneer de toegang wordt onderbroken.
Er is niets in deze Gebruikersovereenkomst dat is bedoeld als, of zal leiden tot, de uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor dood of letsel als gevolg van onze nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder toepasselijke wetgeving.
Klachten
Als u een klacht wilt indienen, neem dan contact op met de afdeling Klantenondersteuning, zodat we de omstandigheden voor u kunnen onderzoeken. U dient duidelijk aan te geven dat u een klacht indient. Dan weten wij dat het om een klacht gaat en niet om een vraag. We streven er naar iedere klacht snel en eerlijk af te handelen conform onze verplichtingen onder de toepasselijke wet. We kunnen u ook op verzoek nadere informatie geven over onze klachtenprocedure.
Als u een consument bent en uw klacht is niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u deze zaak voorleggen aan de (Ierse) ombudsman voor financiële diensten en pensioenen. U kunt telefonisch contact opnemen met de ombudsman via +353 1 567 7000, per post op het adres Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2,D02 VH29, Ireland; of een e-mail sturen naar: info@fspo.ie.  Met betrekking tot klachten voor de ombudsman wordt onder consument ook verstaan iedere zelfstandige handelaar, ieder partnerschap of iedere organisatie met een jaaromzet van 3 miljard euro of minder (niettegenstaande enige classificatie als Zakelijke Klant onder deze overeenkomst).
Kijk voor meer informatie op https://www.fspo.ie/make-a-complaint/.
Als u een feitelijke of vermoedelijke schending van de European Union (Payment Services) Regulations 2018 wilt melden, dan moet de melding naar de CBI worden verzonden als een beschermde openbaarmaking met behulp van een van de volgende methoden:
Telefoon: 1890 130014: De telefoonlijnen zijn open van maandag tot en met vrijdag van 9:30 uur tot 17:00 uur
Post: PSD2 Disclosures Desk, Central Bank of Ireland, PO Box 11517, Spencer Dock, Dublin 1, D01 W920.
Zorg dat “Vermeende schending PSD2 ” wordt vermeld in de onderwerpregel van uw correspondentie met de centrale bank van Ierland.
Wijzigingen van de Gebruikersovereenkomst
We kunnen op ieder moment en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving iedere bepaling wijzigen in of verwijderen uit of nieuwe bepalingen toevoegen aan deze Gebruikersovereenkomst (een “Wijziging”).
We kunnen enkele redenen bedenken waarom het eerlijk zou zijn om Wijzigingen aan te brengen in deze Gebruikersovereenkomst en hebben deze hieronder op een rijtje gezet, maar omdat we niet precies kunnen voorzien waarom we Wijzigingen moeten aanbrengen in deze Gebruikersovereenkomst kan het ook nodig zijn dit te doen om redenen die niet hieronder worden vermeld.
We kunnen een Wijzigingen in deze Gebruikersovereenkomst om iedere willekeurige reden aanbrengen (inclusief de onderstaande), waarbij iedere Wijzigingen een redelijke en proportionele reactie is op een verandering die ons beïnvloedt of waarvan wij redelijkerwijs aannemen dat deze ons zal beïnvloeden:
 1. Vanwege een verandering in toepasselijke wet- of regelgeving (inclusief richtlijnen voor de industrie en praktijkcodes en beslissingen van de Ombudsman voor financiële diensten en pensioenen, een regelgevend orgaan of rechter), of in de betalingssystemen in het algemeen. We moeten bijvoorbeeld wellicht de vereisten voor het veilig houden van uw Rekening aanpassen om aan nieuwe en strengere wettelijke normen te voldoen;
 1. Als de Wijziging in uw voordeel uitvalt, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe producten of diensten of de verbetering van huidige producten;
 1. Als afspiegeling van een wijziging in onze kosten voor de exploitatie van uw Rekening of de levering van de diensten aan u, of om de manier te wijzigen waarop de kosten voor diensten en producten in rekening worden gebracht (als afspiegeling van de manier waarop gebruikers deze diensten en producten gebruiken), bijvoorbeeld door de introductie van nieuwe kosten;
 1. Technologische ontwikkelingen (of verwachte ontwikkelingen) (inclusief de systemen die worden gebruikt om het bedrijf te leiden) als reactie op mogelijke risico’s voor de beveiliging van uw Rekening, bijvoorbeeld door de wijziging van de beveiligingsstappen die u moet volgen voor toegang tot uw Rekening of het gebruik van onze diensten; of
 1. als reactie op enige andere wijziging die ons raakt, als het eerlijk is om de gevolgen van die wijziging te verhalen op u, bijvoorbeeld als afspiegeling van ontwikkelingen in grensoverschrijdende betalingen.
We kunnen Wijzigingen aanbrengen om elke andere reden die we niet kunnen voorzien, bijvoorbeeld als reactie op wijzigingen bij onze concurrenten die van invloed zijn op de manier waarop wij onze diensten aan u wensen te leveren.
We stellen u minimaal twee (2) maanden van tevoren op de hoogte van enige Wijziging voordat de Wijziging plaatsvindt. De voorgestelde Wijziging wordt automatisch van kracht op de datum vermeld in onze kennisgeving, tenzij u ons meedeelt dat u deze Gebruikersovereenkomst wenst te beëindigen voor de datum waarop een dergelijke Wijziging ingaat. Wij brengen geen beëindigingskosten in rekening als u deze Gebruikersovereenkomst onder deze omstandigheden beëindigt. Als u geen bezwaar aantekent voor de datum waarop een dergelijke Wijziging van kracht wordt, dan wordt u geacht te hebben ingestemd met een dergelijke Wijziging.
We kunnen besluiten u over enige Wijzigingen uit hoofde van de bovenstaande bepaling via e-mail of via uw Rekening of op enige andere manier die de wet toestaat.
Beëindiging
We kunnen op ieder moment uw Rekening zonder kennisgeving beëindigen indien:
 1. u een voorwaarde schendt van deze Gebruikersovereenkomst of enige andere voorwaarde die van toepassing is op specifieke diensten die onder aparte voorwaarden vallen;
 1. u enige wet die of enig voorschrift dat op u of uw gebruik van onze diensten van toepassing is schendt of wanneer wij reden hebben aan te nemen dat dit het geval is;
 1. we reden hebben aan te nemen dat u op enigerlei wijze betrokken bent bij een frauduleuze activiteit, het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten.
We kunnen uw Rekening of enige daaraan gekoppelde betalingsdienst om elke reden beëindigen met een kennisgevingstermijn van twee (2) maanden.
U kunt uw Rekening bij ons op ieder moment beëindigen.
Deze Gebruikersovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van uw Rekening.
Samen met een kennisgeving van beëindiging of op enig moment daarna kunnen wij u redelijke instructies verstrekken over de manier waarop u het resterende Saldo op uw Rekening kunt opnemen.
Gegevens
U stemt er expliciet mee in dat wij gegevens die u aan ons verstrekt gebruiken, verwerken en opslaan met als doel u betalingsdiensten te kunnen aanbieden. Dit is niet van invloed op onze respectieve rechten en verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt uw toestemming intrekken door uw Rekening op te heffen. Als u uw toestemming op deze manier intrekt, staken wij het gebruik van uw gegevens voor dit doel, maar kunnen uw gegevens blijven verwerken voor andere doeleinden waar we andere rechtsgronden hebben om dat te doen, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bewijzen van transacties te bewaren.
Op de verwerking van uw gegevens is ons Privacybeleid van toepassing en dat is te vinden op onze Website en Mobiele Applicatie. Door deze Gebruikersovereenkomst te aanvaarden gaat u ook akkoord met de voorwaarden van ons Privacybeleid. U dient een exemplaar van het Privacybeleid samen met deze Gebruikersovereenkomst af te drukken en te bewaren.
Diversen
Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Gebruikersovereenkomst te allen tijde overdragen aan een ander bedrijf, via een schriftelijke kennisgeving aan u minimaal twee (2) maanden van tevoren. Als wij dit doen, dan is dit niet van invloed op uw rechten onder deze Gebruikersovereenkomst.
Wij kunnen onze verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersovereenkomst uitbesteden. U mag uw rechten of plichten uit hoofde van deze Gebruikersovereenkomst niet verkopen, toewijzen of overdragen.
Indien enige bepaling van deze Gebruikersovereenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden op grond van toepasselijke wetgeving, dan blijven alle andere bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst geldig en afdwingbaar.
Tezamen met het Privacybeleid vormt deze Gebruikersovereenkomst de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw Rekening en de diensten. Deze Gebruikersovereenkomst treedt in de plaats van enige andere eerdere overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw Rekening en de diensten. Voor het gebruik van aanvullende diensten kan het nodig zijn dat u aanvullende voorwaarden accepteert, zoals u wordt meegedeeld als u dergelijke diensten bestelt of gebruikt.
Een derde die geen partij is bij deze Gebruikersovereenkomst heeft niet het recht om enige van de bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst af te dwingen.
Toepasselijk Recht en Jurisdictie
Op deze Gebruikersovereenkomst is het recht van Ierland van toepassing en geschillen worden voorgelegd aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Ierse rechtbanken, behalve in gevallen waarin het dwingend recht van het land waarin u woonachtig bent gunstiger voor u is dan het Ierse recht; in dat geval kunt u de rechten die u hebt onder het dwingend recht van het land waarin u woonachtig bent doen gelden.

The most trusted crypto-native finance platform

Create a free Gemini account in minutes