Back to all legal agreements

EEA Privacy Policy - Bulgarian

Last updated: January 26, 2024


Политика за поверителност

Добре дошли! Благодарим Ви, че посетихте Gemini, платформа за цифрови активи. Използването на думите „Gemini“, „ние“, „нас“ или „наш“ се отнася до Gemini Payments Europe Limited (GPEL) (регистрационен номер на компанията 669681), чието седалище е на адрес 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, Ireland и Gemini Intergalactic Europe Limited (GIEL) (регистрационен номер на компанията 698251), чието седалище е на адрес 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, Ireland, които заедно са съвместни администратори на Вашите лични данни. Настоящата Политика за поверителност Ви е представена от GPIEL и обяснява какви лични данни (както са дефинирани по-долу) събираме, защо ги събираме и как ги обработваме (както са дефинирани по-долу) в хода на предоставянето на достъп до този уебсайт, предоставянето на възможност за използване на приложението Gemini, предоставянето на услуги за електронни пари на GPEL и предоставянето на услуги за цифрови активи на GIEL.
Поверителността на Вашите данни е важна за нас, така че независимо дали сте нов или дългогодишен клиент на Gemini, моля, отделете време да се запознаете с нашите политики и практики. Не се колебайте да разпечатате и да запазите копие от тази Политика за поверителност, но моля, разберете, че си запазваме правото да променяме всяка от нашите политики и практики по всяко време. Но не се притеснявайте, винаги можете да намерите последната версия на тази Политика за поверителност тук, на тази страница.
1. Личните данни, които събираме и обработваме
Както е използвано в настоящото известие, „лични данни“ означава всяка информация, свързана с живо лице, което може да бъде идентифицирано пряко от тази информация или непряко във връзка с друга информация, която може да притежаваме или до която имаме достъп.  „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват с лични данни или с набори от лични данни, независимо дали с автоматични средства или не, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
A. Лични данни, които събираме от Вас
Можем да събираме следните категории лични данни директно от Вас:
 • Идентификационна информация: като Вашето име, имейл, телефонен номер, пощенски адрес, правителствени идентификационни номера (които могат да включват личен номер на обществена служба или еквивалентен, номер на шофьорска книжка, номер на паспорт) и издадени от правителството документи за самоличност;
 • Търговска информация: например търговска дейност, дейност по нареждане, депозити, тегления, салда по сметки;
 • Финансова информация: например информация за банкова сметка, банков идентификационен код;
 • Информация за кореспонденция: например информация, която ни предоставяте в кореспонденция, включително за откриване на сметка и поддръжка на клиенти;
 • Сензорна информация: например изображения, събрани за проверка на самоличността, аудиозаписи, оставени на телефонни секретари;
 •  Информация за заетостта: като длъжност, източник на богатство; и
 • Техническа информация: като вашия IP адрес, име на домейн, хардуер, операционна система, браузър, системна активност, вътрешна и външна информация, свързана с посетените от вас страници на Gemini, информация за потока от кликове и данни за геолокация.
B.      Лични данни, които събираме по друг начин, а не директно от Вас
Възможно е да събираме следните категории лични данни за Вас от трети страни:
 • Идентификационна информация: като Вашето име, имейл, телефонен номер или пощенски адрес, когато сте или сте ангажирани от потенциален институционален клиент;
 • Финансова информация: например информация за банкова сметка, банков идентификационен код (от Plaid);
 • Информация за трансакциите: например публични данни от блокчейн (биткойн, етер и други цифрови активи не са наистина анонимни). 
 • Ние и всички други лица, които могат да сравнят Вашия публичен адрес на цифров актив с други Ваши лични данни, може да успеят да Ви идентифицират по трансакция в блокчейн, тъй като при някои обстоятелства личните данни, публикувани в блокчейн (като Вашия адрес на цифров актив и IP адрес), могат да бъдат съотнесени към лични данни, с които ние и други лица може да разполагаме. Освен това чрез използване на техники за анализ на данни в дадена блокчейн може да е възможно да се идентифицират други лични данни за Вас); и
 • Допълнителна информация: допълнителна информация, която може да бъде счетена за необходима от нашия екип по съответствието, за да спазим законовите си задължения. Това може да включва например информация, която може да ни се наложи да съберем, за да изпълним задълженията си за проверка на самоличността Ви и оценка на рисковете от изпиране на пари и/или финансиране на тероризъм съгласно Закона за наказателното правосъдие от 2010 г. (със съответните изменения).
Можем също така да проверяваме следните лични данни чрез доставчици от трети страни, като например доставчици, които могат да проверят автентичността на документ за самоличност, или във връзка с преодоляване на рисковете от изпиране на пари и/или финансиране на тероризма (в съответствие със Закона за наказателното правосъдие от 2010 г. (със съответните изменения):
 • Идентификационна информация: като Вашето име, имейл, телефонен номер, пощенски адрес, държавни идентификационни номера (които могат да включват личен номер на обществена служба или еквивалентен, номер на шофьорска книжка, номер на паспорт).  
C.     Лични данни, създадени за Вас
Можем да създаваме Лични данни за Вас, като например записи на взаимодействието Ви с нас или нашите услуги и подробности за Вашите сметки, при спазване на приложимото законодателство.
Личните данни, които предоставяте по време на процеса на регистрация, могат да бъдат запазени, дори ако регистрацията Ви е останала непълна или е прекратена.
2. Как обработваме Вашите лични данни
Категориите лични данни, които обработваме, целите, за които ги обработваме, и правните основания, въз основа на които можем да извършваме такава обработка, са следните:
Категории лични данниЦел на обработкатаПравно основание за обработката
 • Идентификационна информация - Финансова информация - Сензорна информация - Информация за кореспонденция - Техническа информация - Информация за трансакциите - Допълнителна информация

Влизане в системата и проверка на клиентите: изисква се за спазване на нормативните изисквания, включително, но не само, проверки „Познай своя клиент“ и проверки срещу изпирането на пари; проверка на самоличността; проверка на списъци със санкции.

 • Обработката е необходима за спазване на правно задължение. - Обработката е необходима във връзка с договор, който може да сключите с нас, или за предприемане на стъпки преди сключването на договор с нас. ● Имаме легитимен интерес да извършваме обработката за целите на предотвратяването на изпиране на пари, нарушаване на санкции и защита от измами (доколкото пред тези легитимни интереси нямат преимущество Вашите интереси или основни права и свободи).
 • Идентификационна информация - Търговска информация - Финансова информация - Информация за кореспонденция - Сензорна информация - Информация за заетостта - Техническа информация - Информация за трансакциите

Предоставяне на нашите услуги на Вас съгласно условията на нашето Споразумение с потребителя; изпълнение на задачи, необходими за предоставянето на заявените услуги; комуникация с Вас във връзка с тези услуги.

 • Обработката е необходима за спазване на правно задължение. - Обработката е необходима във връзка с договор, който може да сключите с нас, или за предприемане на стъпки преди сключването на договор с нас. ● Имаме легитимен интерес да извършваме обработката с цел предоставяне на услуги на Вас (доколкото пред този легитимен интерес нямат преимущество Вашите интереси или основни права и свободи). ● Получили сме предварителното Ви съгласие за обработката (това правно основание се използва само във връзка с обработката, която е доброволна).
 • Идентификационна информация - Търговска информация - Информация за кореспонденция

Маркетинг: комуникация с Вас по всякакъв начин (включително чрез имейл, телефон, текстово съобщение, социална медия или поща), като се гарантира, че тези комуникации Ви се предоставят в съответствие с приложимото законодателство; и поддържане и актуализиране на информацията Ви за контакт, когато е необходимо.

 • Имаме легитимен интерес да извършваме обработката за целите на маркетинга (доколкото пред този легитимен интерес нямат преимущество Вашите интереси или основни права и свободи). - Получили сме предварителното Ви съгласие за обработката (това правно основание се използва само във връзка с обработката, която е доброволна).
 • Идентификационна информация - Търговска информация - Техническа информация - Информация за трансакциите

Защита на сигурността и целостта на нашите услуги и системи.

 • Обработката е необходима за спазване на правно задължение. - Обработката е необходима във връзка с договор, който може да сключите с нас, или за предприемане на стъпки преди сключването на договор с нас. - Имаме легитимен интерес да извършваме обработката с цел да гарантираме сигурността на нашите услуги и системи (доколкото пред този легитимен интерес нямат преимущество Вашите интереси или основни права и свободи).
 • Идентификационна информация - Търговска информация - Информация за кореспонденция - Информация за трансакциите - Финансова информация

Развитие на бизнеса; финанси.

Обработката е необходима във връзка с договор, който може да сключите с нас, или за предприемане на стъпки преди сключването на договор с нас; или Имаме легитимен интерес да извършваме обработката за целите на управлението и оперирането на нашия бизнес (доколкото пред този легитимен интерес нямат преимущество Вашите интереси или основни права и свободи); или Получили сме предварителното Ви съгласие за обработката (това правно основание се използва само във връзка с обработката, която е доброволна).

 • Идентификационна информация - Търговска информация - Финансова информация - Информация за кореспонденция - Сензорна информация - Информация за заетостта - Техническа информация - Информация за трансакциите - Допълнителна информация

Установяване, упражняване и защита на нашите законни права.

Обработката е необходима за спазване на правни задължения. Имаме легитимен интерес да извършваме обработката с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (доколкото пред тези легитимни интереси нямат преимущество Вашите интереси или основни права и свободи).

 • Търговска информация - Финансова информация - Информация за кореспонденция - Сензорна информация - Техническа информация - Информация за трансакциите

Оптимизиране и усъвършенстване на услугите: идентифициране на проблеми със съществуващите продукти и услуги; планиране на подобрения на съществуващите продукти и услуги; и създаване на нови продукти и услуги.

Обработката е необходима във връзка с договор, който може да сключите с нас, или за предприемане на стъпки преди сключването на договор с нас. Имаме легитимен интерес да извършваме обработката с цел подобряване на нашите продукти или услуги (доколкото пред този легитимен интерес нямат преимущество Вашите интереси или основни права и свободи). Получили сме предварителното Ви съгласие за обработката (това правно основание се използва само във връзка с обработката, която е доброволна).

 • Идентификационна информация - Търговска информация - Финансова информация - Информация за кореспонденция - Сензорна информация - Информация за заетостта - Техническа информация - Информация за трансакциите - Допълнителна информация

Управление на риска: одит, съответствие, контрол и други видове управление на риска.

Обработката е необходима за спазване на правно задължение. Имаме легитимен интерес да извършваме обработката с цел управление на рисковете, на които е изложен нашият бизнес (доколкото пред този легитимен интерес нямат преимущество Вашите интереси или основни права и свободи).

 • Идентификационна информация - Търговска информация - Финансова информация - Информация за кореспонденция - Сензорна информация - Информация за заетостта - Техническа информация - Информация за трансакциите - Допълнителна информация

Предотвратяване на измами: откриване, предотвратяване и разследване на измами.

Обработката е необходима за спазване на правно задължение. Обработката е необходима във връзка с договор, който може да сключите с нас, или за предприемане на стъпки преди сключването на договор с нас. Имаме легитимен интерес да извършваме обработката с цел откриване и защита от измами (доколкото пред този легитимен интерес нямат преимущество Вашите интереси или основни права и свободи). Получили сме предварителното Ви съгласие за обработката (това правно основание се използва само във връзка с обработката, която е доброволна).

Автоматизирано вземане на решения
Можем да участваме в автоматизирано вземане на решения за целите на откриването и предотвратяването на измами, изпиране на пари и/или финансиране на тероризъм.  Всички решения в крайна сметка подлежат на ръчен преглед, но някои трансакции или Вашата сметка могат да бъдат временно замразени (автоматично) от нашите автоматизирани системи за наблюдение до извършването на този ръчен преглед.  Това може да означава, че не можете да използвате сметката си и/или да имате достъп до определени средства, докато решението не бъде преразгледано ръчно.  
Нашите автоматизирани системи за наблюдение ще вземат такова решение само в случаите, когато е установена подозрителна дейност.  
3. С кого можем да споделяме Вашите лични данни
Няма да споделяме Вашите лични данни с трети страни, освен в случаите, описани по-долу:
 1. Доставчици на услуги. Можем да споделяме Вашите лични данни с доставчици на услуги от трети страни („обработващи лични данни“), които обработват лични данни от наше име за бизнес цели. Вашите лични данни могат да бъдат споделени, за да могат те да ни предоставят услуги, включително проверка на самоличността, откриване и предотвратяване на измами, откриване на заплахи за сигурността, обработка на плащания, поддръжка на клиенти, анализ на данни, информационни технологии, реклама, маркетинг, обработка на данни, мрежова инфраструктура, съхранение, наблюдение на трансакции и данъчна отчетност. Споделяме Вашите лични данни с тези обработващи лични данни само за да могат да ни предоставят услуги и забраняваме на ползваните от нас обработващи лични данни да използват или разкриват Вашите лични данни за други цели. Ако ангажираме обработващ лични данни да обработва Вашите лични данни, ще подложим обработващия лични данни на обвързващи договорни задължения: (i) да обработва личните данни само в съответствие с нашите предварителни писмени инструкции; и (ii) да използва мерки за защита на поверителността и сигурността на личните данни; заедно с всички допълнителни изисквания съгласно приложимото законодателство.
 2. Партньори. Можем да споделим Вашите лични данни с нашите филиали за целите, описани по-горе, и доколкото това е необходимо, за да Ви предоставим нашите услуги. Например документацията за борба с изпирането на пари, събрана от един филиал, може да бъде споделена с други филиали.
 3. Правоприлагане. Възможно е да бъдем принудени да споделим Вашите лични данни с правоприлагащите органи, държавни служители и регулаторни органи.
 4. Корпоративни трансакции. Можем да разкрием лични данни в случай на предложено или осъществено сливане, придобиване, реорганизация, продажба на активи или подобна корпоративна сделка, или в случай на фалит или прекратяване на дейността.
 5. Професионални съветници. Можем да споделяме Вашите лични данни с нашите професионални консултанти, включително правни, счетоводни или други консултантски услуги, за целите на одити или за да спазваме нашите правни задължения.
 6. Съгласие. Можем да споделяме или разкриваме Вашите лични данни с Ваше съгласие.
Международно прехвърляне на лични данни
Gemini работи на международно ниво и много от нашите системи са базирани в нашите филиали в САЩ. Поради това може да се наложи да предадем Вашите лични данни на нашите филиали или на трети страни, за да изпълним целите, описани тук. Когато прехвърляме Ваши лични данни извън Европейското икономическо пространство, в трета държава, за която Европейската комисия не е определила, че осигурява адекватно ниво на защита на личните данни (като например САЩ), ние гарантираме прилагането на подходящи предпазни мерки. По-конкретно, имаме одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи (SCCs), които се прилагат към субектите, които обработват нашите данни, намиращи се извън Европейския съюз. 
4. Бисквитки
Когато влизате в Gemini, ние можем да използваме стандартната практика да поставяме малки файлове с данни, наречени „бисквитки“, „флаш бисквитки“, пикселни маркери или други инструменти за проследяване (наричани по-долу „бисквитки“) на Вашия компютър или други устройства, използвани за посещение на Gemini. Използваме „Бисквитките“, за да ни помогнат да Ви разпознаем като клиент, да съберем информация за Вашето използване на Gemini, за да персонализираме по-добре нашите услуги и съдържание за Вас, и да съберем информация за Вашия компютър или други устройства за достъп, за да: (i) осигурим съответствие с нашата програма за борба с изпирането на пари („AML“); (ii) гарантираме, че сигурността на Вашата сметка не е компрометирана, като откриваме нередовни, подозрителни или потенциално измамни дейности по сметката; (iii) оценяваме и подобряваме нашите услуги и рекламни кампании.
Можете също така да научите повече за бисквитките, като посетите https://www.allaboutcookies.org, който включва допълнителна полезна информация за бисквитките и как да блокирате бисквитките в различни видове браузъри и мобилни устройства. Моля, имайте предвид, че ако отхвърлите бисквитките, няма да можете да използвате някои или всички функции на Gemini. Ако не сте съгласни с поставянето на „бисквитки“ на Вашето устройство, моля, не посещавайте, не осъществявайте достъп и не използвайте Gemini.
5. Директен маркетинг
При спазване на приложимите закони и разпоредби, от време на време можем да изпращаме директни маркетингови материали, популяризиращи услуги, продукти, съоръжения или дейности, като използваме информация, събрана от или за Вас. Можете да се откажете от такива съобщения по всяко време, като посетите раздела Exchange (Обмен) на страницата с Настройки на Сметката си. Можете също така да се откажете от такива съобщения, като следвате указанията, предоставени във всяко маркетингово съобщение. Нашата политика е да не предоставяме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг на тези трети страни без Вашето съгласие.
6. Сигурност на информацията
Никоя защита не е безотказна, а интернет е несигурна среда. Не можем да гарантираме абсолютна сигурност, но работим усилено, за да защитим Gemini и Вас от неоторизиран достъп или неоторизирана промяна, разкриване или унищожаване на личните данни, които събираме и съхраняваме. Мерките, които предприемаме, включват криптиране на комуникациите на уебсайта на Gemini със SSL; изисквано двуфакторно удостоверяване за всички сесии; периодичен преглед на нашите практики за събиране, съхранение и обработка на лични данни; ограничен достъп до Вашите лични данни на принципа „необходимо е да се знае“ за нашите служители, изпълнители и агенти, които са обект на строги договорни задължения за поверителност и могат да бъдат дисциплинарно уволнени или прекратени, ако не изпълняват тези задължения.
7. Запазване на данни
Предприемаме разумни и приложими стъпки, за да гарантираме, че личните Ви данни не се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнението на целта, за която ще бъдат обработвани.
Ще съхраняваме копия от Вашите лични данни във форма, която позволява идентифицирането им, докато поддържаме постоянни взаимоотношения с Вас (напр. докато използвате нашите услуги) или докато Вашите лични данни са необходими във връзка със законните цели, посочени в настоящата Политика, за които имаме валидно правно основание.
Освен това приложимото законодателство или висящи съдебни искове могат да изискват от нас да съхраняваме определени видове информация за определен период от време. Ние ще запазим Вашата информация за срока на приложимия период от време и за допълнителни периоди, ако е необходимо. По време на периодите, отбелязани в този параграф, ние ще ограничим обработката на Вашите лични данни до съхраняването и поддържането на сигурността на тези данни, освен до степента, до която тези данни трябва да бъдат прегледани във връзка с правен иск или задължение по приложимото право. След изтичане на приложимите срокове за съхранение на Вашите лични данни ние ще: изтрием окончателно или унищожим съответните лични данни, или ще анонимизираме съответните лични данни.
8. Законови права
Имате следните права съгласно приложимото законодателство, с някои изключения, по отношение на Вашите лични данни:
 • Право на достъп. Можете да поискате копие от личните данни, които обработваме за Вас.
Право на коригиране.  Можете да поискате от нас да коригираме всички неточни или непълни лични данни.
Право на изтриване. Можете да подадете искане до Gemini за изтриване на личните данни, с които разполагаме за Вас, при определени обстоятелства, например когато вече не е необходимо да ги обработваме.
Право на ограничаване на обработката. Имате право да ограничите или да възразите срещу обработката на личните Ви данни при определени обстоятелства.
Право на възражение. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни въз основа на нашите законни интереси (или тези на трета страна).  Ние ще преустановим обработването на Вашите лични данни, освен ако обработването не се основава на убедителни легитимни основания или е необходимо за упражняване или защита на правни претенции. Когато използваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, винаги можете да възразите и да се откажете от бъдещи маркетингови съобщения, като използвате връзката за прекратяване на абонамента в такива съобщения.
Право на преносимост на данните. Имате право да получавате личните данни, които сте ни предоставили, в електронен формат и да предавате тези лични данни на друг администратор на данни.
Право на оттегляне на съгласието. В случай че поискаме и получим съгласието Ви да обработваме личните Ви данни за конкретна цел, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на обработването от наша страна въз основа на съгласието преди неговото оттегляне.
Освен това имате право да подадете жалба до Службата на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по всяко време. Данни за контакт с КЗЛД можете да намерите тук
Можете да упражните тези права по отношение на една или и двете компании GPEL и GIEL, като се свържете с нас по начините, посочени в следващото заглавие. GPEL ще управлява отговора на Вашето искане. 
Когато обработваме искания за упражняване на правата Ви за поверителност, проверяваме самоличността на подалата искането страна, за да се уверим, че тя е лицето, което има законно право да подаде такова искане. Въпреки че поддържаме политика за безплатен отговор на тези искания, ако искането Ви се повтаря или е неоправдано в тежестта си, си запазваме правото да Ви начислим разумна по размер такса за изпълнение на искането Ви.
9. Контакт с нас
Ако имате въпроси или притеснения във връзка с тази политика или обработката на личните Ви данни от наша страна, или ако искате да упражните правата си като субект на данни, моля, не се колебайте да ни изпратите имейл на адрес: privacy@gemini.com; или да ни пишете на адрес: Gemini Payments Europe Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, North Dock, Dublin 1. Вашите въпроси или притеснения ще бъдат насочени към съответния администратор на данни, но GPEL ще бъде основната точка за контакт, която ще отговаря за кореспонденцията с Вас. 
Можете също така да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните във връзка с обработката на личните Ви данни, като изпратите имейл на DPO@gemini.com.
Ако сте жител на Европейския съюз и смятате, че не сме разрешили адекватно подобни проблеми, имате право да се свържете с местния си надзорен орган за защита на данните.

The most trusted crypto-native finance platform

Create a free Gemini account in minutes